HANDELSBETINGELSER

Reklamationer Arrangement Tilmelding Pakkerejser Særlig Fleksibilitet
Afbestilling Navne Flytider Åbne billetter Gen bekræftelse
Check-in tid Pas og Visa Vaccinationer Skatter m.m. Prisændringer
Ansvar Forsikringer


Arrangement

Flybilletter og pakkerejser er arrangeret af: WORLD BUSINESS TRAVEL ApS

Tilmelding og betaling
1. Tilmelding er først bindende for den rejsende, når depositum er betalt. Ved depositums betaling godtager den rejsende samtlige bestemmelser, som arrangøren har vedtaget for rejsen. Disse fremgår af arrangørens program/prisliste.
Depositum er ikke refunder bart ved annullering af rejsen med mindre at udenrigsministeriet specifikt fraråder al rejse til destinationen efter depositummet er indbetalt. Vi anbefaler, at man tegner en afbestillingsforsikring, som dækker ved sygdom/død.

2. Depositum skal være os i hænde senest 72 timer efter bestilling. Størrelsen af depositum vil blive oplyst ved bestillingen. Såfremt der er mindre end 40 dage til afrejsen, skal hele rejsens pris indbetales ved bestilling. Hvis depositum ikke indbetales rettidigt, kan vi ikke garantere, at rejsen stadig holdes reserveret. 3. Restbeløbet skal den rejsende betale senest på den dato fakturaen angiver. Afrejsedato og faktura nummer bedes opgivet ved enhver henvendelse/indbetaling, da vi ellers ikke er i stand til at placere Deres betaling.

Pakkerejser med fly, bus eller skib

Lavprisbilletter. Restriktionerne og eventuelle andre vilkår for lavprisbilletter vil være anført på bekræftelsen/fakturaen. Bemærk, at disse billetter ofte ikke kan afbestilles, refunderes eller ændres. Hvis De ønsker at drage fordel af markedets billigste billettyper og ønsker at kombinere sådanne billettyper på forskellige strækninger, skal disse altid udstedes på separate dokumenter. Disse billetter kan ofte ikke ændres og/eller refunderes. Det betyder, at De selv bærer risikoen, for at De på grund af forsinkelser ikke når Deres næste flyforbindelse. Hverken rejsebureauet eller de involverede flyselskaber kan påtage sig noget ansvar for de omkostninger m.v., der kan opstå for Dem af den grund. De kan her i bureauet tegne en speciel rejseforsikring, der bl.a. dækker sådanne omkostninger.

Særlig fleksibilitet

Normalt har De kun fuld fleksibilitet ved første og business klasse flybilletter – de såkaldte “normal fares”. Der findes dog nogle få andre billettyper, der kan give Dem en rimelig fleksibilitet. Såfremt De, ud over den i bestillingen anførte rejserute, har ønsket særlige krav om fleksibilitet opfyldt, skal dette være anført på Deres bekræftelse/faktura. Mangler denne oplysning, skal De omgående efter modtagelsen af bekræftelsen reklamere til rejsebureauet for at tjekke, om der eventuelt foreligger en fejl eller en misforståelse.

Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger
Forekommer der indenfor et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det er dog en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet, Sundhedsstyrelsen) direkte fraråder rejser til det specifikke område. Den vederlagsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. For rundrejser har du kun ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der omfatter det område, der bliver frarådet at rejse til. Hvis dette er den væsentligste del af rejsen, kan rejsen dog afbestilles vederlagsfrit.

Afbestillingsbeskyttelse ved akut sygdom, død m.v.
Da stort set kun “normal fares” billetter kan ændres eller annulleres omkostningsfrit, og da De senest efter billetudstedelse eller kort tid før afrejsen vil tabe hele Deres indbetaling, hvis De ikke kan rejse, anbefaler vi Dem at tegne en sygdoms afbestillingsbeskyttelse. Denne dækker, såfremt Deres deltagelse i rejsen umulig- eller i væsentlig grad vanskeliggøres på grund af død eller akut sygdom/tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos Dem selv eller Deres ægtefælle/samlever, forældre eller svigerforældre, børn eller børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinde eller svoger eller rejsedeltager – forudsat at bureauet inden det oprindeligt planlagte afrejse tidspunkt er blevet underrettet om det indtrufne forhold, og at der inden rimelig tid fremsendes behørig lægeerklæring. Desuden gælder afbestillingsbeskyttelsen, hvis det ved politirapport eller lignende dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejsen er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i Deres privatbolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i Deres private virksomhed. Meddelelse herom skal være givet til bureauet, inden afrejsen finder sted.

Navne på flybilletter
Kunden må selv drage omsorg for, at bureauet får de korrekte navne på de personer, han/hun bestiller for. Alle navne skal være i overensstemmelse med det/de relevante pas. Kunstnernavne, kaldenavne osv. må ikke anvendes i flybilletter, idet det kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for de følger afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

Flytider i rejseplanen og billetten
De i billetten og i rejseplanen anførte tider er lokal tid. Fly planer og rejseplaner er ofte udfærdiget i lang tid i forvejen, og der kan ske ændringer – ofte pr. 1. april og 1. oktober, hvor selskaberne ændrer deres afgangs- og ankomsttider, samt ved overgang til sommertid. Kontroller derfor afgangstiderne i de fremsendte billetter. Afviger disse fra Deres oprindelige bestilling/bekræftelse, og har De ikke tidligere modtaget meddelelse om fly planændringer, bør De omgående kontakte bureauet, således at eventuelle fejl kan opdages straks og inden afrejse datoen.

Åbne billetter
Udtrykkene OK, RQ eller WL. At en billet er “åben” betyder, at en flystrækning ikke er reserveret, og at man undervejs kun kan få en reservation på en bestemt dato (evt. periode), såfremt der er plads. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for, at de evt. ikke kan få plads på flyet den ønskede dag eller periode, selv om De har nævnt denne ved bestillingen – men ikke ønskede at få
reserveret.
Obs. I højsæsonen kan det ofte være problematisk at få plads på hjemvejen. Ved åbne strækninger er det derfor hensigtsmæssigt at beregne nogle ekstra dage og/eller forsøge at reservere så tidligt som muligt. OK i billetten som status betyder, at luftfartsselskabet har lovet at transportere Dem på den bookede dato og afgang. Se dog afsnittet gen bekræftelse.
WL eller RQ i billetten som “status” betyder, at flyet er udsolgt, og at De derfor står på venteliste. Såfremt De ikke inden afrejsen har fået besked fra Deres rejsebureau på, at de nu er OK, må De undervejs i god tid og senest 72 timer før den afgang de har RQ på, kontakte luftfartsselskabets lokale kontor i byen eller i lufthavnen for at forhøre dem om Deres booking er blevet OK.

Gen bekræftelse
De fleste flybilletter skal genbekræftes senest 72 timer inden returrejsen påbegyndes eller hvis et rejseforløb undervejs afbrydes mere end 72 timer – før De rejser videre. Dette gælder også, hvis De har en fast reservation. Ved manglende gen bekræftelse har flyselskabet ret til at disponere over Deres plads. Hvor kan man gen bekræfte? De kan gen bekræfte Deres flyvning gennem autoriserede rejsebureauer og større luftfartsselskaber, men det må anbefales at det sker ved direkte henvendelse til det luftfartsselskab, De skal flyve med. Herved får De ikke alene sikkerhed for, at de stadig er reserveret på den relevante flyafgang, men De får også samtidig oplysning om ændringer af fly plan m.v.

Check-in tid
Normalt er check-in tid i Europa 1 time før flyafgang. Men det er op til de enkelte lufthavne og/eller luftfartsselskaber at bestemme check-in tid. I særligt travle lufthavne eller på steder, hvor der foretages langsomme sikkerhedscheck, kræves ofte længere tid. I Deres rejseplan oplyser bureauet de ved rejseplanens udfærdigelse gældende regler herfor. Det anbefales kunden altid allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn eller senest ved gen bekræftelse at forhøre sig om de aktuelle check-in tider.

Pas og visa
Rejsebureauet oplyser Dem de gældende regler for danske statsborgere. Disse regler har ofte nøje sammenhæng med rejsens rute og længde. Har De planer om at ændre Deres rejserute eller eventuelt forlænge Deres rejse, kan der gælde andre regler. Sådanne formalia kan også ændres mellem bestillings- og afrejse tidspunkt.
Bemærk: Der stilles ofte krav om transitvisum. Passet skal uden for EU-landene normalt have gyldighed i mindst 6 måneder efter ankomsten til destinationen. Den rejsende er forpligtet til selv at drage omsorg for, at pas og visum krav er bragt i orden og give bureauet oplysning herom, såfremt kunden selv, eller en for hvem han bestiller rejsen, ikke har dansk pas, så vi specielt kan vejlede sådanne rejsende. Rejsende der ikke har dansk pas. Vi anbefaler, at udenlandske statsborgere inden rejsens bestilling hos konsulatet eller ambassaden undersøger, om der kræves visa for indrejse i det eller de pågældende lande rejsen går til, og/eller hvor der er transitophold.

Vaccinationer
Rejsebureauet giver Dem oplysning om vaccinationskrav vedrørende Deres rejse. Oplysninger om forebyggende medicin kan fås hos egen læge eller Statens Serum institut i København. Såfremt bureauet alligevel giver oplysninger om eventuelle forebyggende vaccinationer, malaria-medicin m.v., sker dette som ren service og uden ansvar for, at der kan være andre anbefalinger fra lægelig side.

Skatter og afgifter
En del skatter skal påføres selve flybilletten. Disse er inkluderet i den pris, som De betaler for billetten. Der er imidlertid en del lufthavns- og andre turistmæssige skatter, der skal betales kontant ved afrejsen eller på stedet, og som derfor ikke kan opkræves hjemmefra. Normalt vil rejsebureauet i prisliste eller i rejsedokumenterne oplyse disse og disses størrelse. De enkelte lande er imidlertid suveræne til, uden eller med meget kort varsel, at indføre nye skatter eller forhøje de eksisterende, og de kan derfor ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsen eller mellem afrejsen og hjemrejsen. Skatterne varierer fra land til land, men ligger oftest mellem US dollars 10 og 20.

Prisforhøjelser/-nedsættelser
I dag er der ofte pludselige kampagner fra luftfartsselskabernes side. Bureauet vil i videst muligt omfang tilgodese kunderne og såfremt dette er muligt lade prisnedsættelser komme Dem til gode. Bureauet tager forbehold for prisforhøjelser, som det ikke har haft mulighed for at afværge. Luftfartsselskaberne kan nemlig med de i dag gældende regler forhøje prisen uden videre varsel til bureauet og dets kunder, normalt dog ikke, hvis billetten er udstedt på tidspunktet for prisforhøjelsen. Bureauet vil naturligvis meddele Dem prisforhøjelsen hurtigst muligt efter, selv at have fået kendskab hertil og angive årsagen hertil. Se i øvrigt vore Generelle betingelser i prislisten!

Ansvar – WORLD BUSINESS TRAVEL

WORLD BUSINESS TRAVEL optræder som agent for dé) luftfartsselskab(er) og er derfor alene formidler af flybilletten til dig som kunde. WORLD BUSINESS TRAVEL sælger ikke flybilletter i eget navn og modtager således alene din betaling for de købte flybilletter på vegne af luftfartsselskaberne. Luftfartsselskabet er din aftalepart som kunde, og det er derfor luftfartsselskabet, som er ansvarlig for transport aftalens korrekte gennemførelse. WORLD BUSINESS TRAVEL er alene formidler af transportydelsen og er som følge heraf ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem dig som kunde og luftfartsselskabet. Ovenstående vilkår accepterer du som kunde i forbindelse med din accept af WORLD BUSINESS TRAVELS’ handelsbetingelser.

– Andre ydelser:
WORLD BUSINESS TRAVEL optræder som agent for hoteller og andre leverandører og WORLD BUSINESS TRAVELS’ ansvar er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til gældende konventioner.

Forsikringer
Til alle lande, hvor det gule sygesikringskort ikke dækker anbefales de rejsende, at tegne en rejseforsikring, der blandt andet dækker omkostninger ved ulykke eller død og til behandling af sygdom, hjemtransport og tab og beskadigelse af bagage. Forsikring bør også altid overvejes af hensyn til de lave erstatningssummer i de Internationale Konventioner. Obs. Forretningsrejsende og rejsende, hvis rejser varer over 4 uger, eller som påtænker at udføre jobs af en eller anden art (vindrue plukning etc.) undervejs, er aldrig dækket af det gule sygesikringsbevis.

Reklamationer
Kunden skal reklamere over eventuelle mangler eller fejl hurtigst muligt, efter de er konstateret. Hvis fejlen/manglen opstår undervejs skal reklamation ske direkte til den der ikke har opfyldt sin forpligtelse (luftfartsselskab, hotel etc.) eller til rejsebureauet, således at afhjælpning af fejlen/manglen kan foretages med det samme og med så lidt ulempe som muligt for Dem. Retter De reklamationen direkte til det relevante luftfartsselskab/hotel m.v., bør De i Deres egen interesse sikre Dem bevis herfor, hvis manglen/fejlen ikke kan rettes på stedet, og De eventuelt senere ønsker at rejse erstatningssag mod selskabet. 
Ved alle søgsmål mod bureauet skal dansk ret anvendes. Klager eller søgsmål skal afgøres ved Sø- og Handelsretten eller bureauets danske værneting.

Vi ønsker alle en god rejse!